Các gói dịch vụ dưới đây không bao gồm tiền quảng cáo cho Fanpage.

Gói quản trị Page Basic
Gói Quản trị Fanpage Standard
Gói quản trị Premium